รางวัล

TMT รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมดีเด่น

TMT รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมดีเด่น ประจำปี 2567 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของคนในสังคม ตามหลักสิทธิมนุษยชน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม
1 2 6