มาตรฐานและคุณภาพ

มาตรฐานและคุณภาพ

มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการของ TMT  เพราะทุกขั้นตอนตั้งแต่
กระบวนการผลิต จัดเก็บ ส่งมอบ และการทดสอบด้านคุณภาพ ผ่านกระบวน
การจัดการที่ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามคุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
ทั้งในประเทศและสากล

มาตรฐานระบบ

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO/IEC 17025:2017

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็ก