ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราเติบโตรายได้รวม

กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตรากำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราเติบโตสินทรัพย์รวม
งบการเงินรวม25622563256425652566
สินทรัพย์รวม7,148.728,840.6810,067.399,061.708,941.08
หนี้สินรวม4,243.675,658.986,313.385,811.765,615.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น2,905.053,181.703,754.013,249.943,322.60
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว870.76870.76870.76870.76870.76
รายได้รวม16,529.8514,628.5021,626.1222,265.3720,069.57
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
กำไรสุทธิ229.95537.881,530.06242.45333.88
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.260.621.760.270.38
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)5.249.221.24.386.49
ROE (%)8.217.6744.126.9210.16
อัตรากำไรสุทธิ (%)1.393.687.081.091.66

ที่มา : www.set.or.th