ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราเติบโตรายได้รวม

กำไรสุทธิ

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตรากำไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราเติบโตสินทรัพย์รวม
งบการเงินรวม25612562256325642565
สินทรัพย์รวม7,705.717,148.728,840.6810,067.399,061.70
หนี้สินรวม5,001.344,243.675,658.986,313.385,811.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น2,704.372,905.053,181.703,754.013,249.94
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว435.38870.76870.76870.76870.76
รายได้รวม17,419.9016,529.8514,628.5021,626.1222,265.37
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น
กำไรสุทธิ405.88229.95537.881,530.06242.45
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.930.260.621.760.27
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)7.585.249.221.24.38
ROE (%)14.698.217.6744.126.92
อัตรากำไรสุทธิ (%)2.331.393.687.081.09

ที่มา : www.set.or.th