TMT รับมอบประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 สถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 โดย TMT ได้รับประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Recognition” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงความตระหนักและให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม