Pre-process 

บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์เหล็กเบื้องต้นในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาในการเตรียมชิ้นงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงานของลูกค้า
Flat Products
Bending
Shearing Cutting
Sheet Laser Cutting
Gas Cut
Plasma Cut
Long Products
RECUT
BANDSAW
3D Laser Cutting