การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

ตระหนักถึงความสำคัญของการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต อันจะส่งผล ให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความไว้วางใจ จากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย