ประวัติความเป็นมา

History

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ TMT  มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีคุณภาพ 
เพื่อสร้างความแตกต่าง ท้าทายให้เราคิด สร้าง ลงมือทำ อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง 
หาแนวทางอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย 
ที่ทำให้เราเติบโตในวันนี้และวันต่อๆไปอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัน

TMT คือผู้ผลิต แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตเหล็กให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง และผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างทั่วไป ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

2565

เติบโตด้วยยอดขายกว่า 22,000 ล้านบาท

2565

ขยายกำลังการผลิตนวัตกรรมแผ่นเหล็กเรียบพิเศษ STAY FLAT 
ด้วยเครื่อง Stretcher Leveling เครื่องที่ 2 รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย 

2564

ขยายกำลังการผลิตท่อเหล็กด้วยการเพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัย 
โดยบริษัทมีเครื่องผลิตท่อเหล็กรวม 13 เครื่อง

2564

พัฒนาสินค้าประเภทท่อเหล็กรับแรงดัน ที่ผ่านการทดสอบแรงดันน้ำ
ด้วยเครื่อง Hydrostatic Tester ตามมาตรฐานที่กำหนด

2563-2565

2562-2556

2562

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)”

2561

เริ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
 ขนาด 2.5 เมกะวัตต์

2561

พัฒนานวัตกรรมแผ่นเหล็กเรียบพิเศษ STAY FLAT ด้วยเครื่อง 
 Stretcher Leveling รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

2558

ขยายโครงการโรงผลิตท่อเหล็ก และขยายพื้นที่คลังสินค้า

2556

สร้างยอดขายมากกว่า 13,000 ล้านบาท

2554

เปิดศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center

2553 

ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 ในมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.17025-2548

2552

สร้างยอดขายมากกว่า 5,600 ล้านบาท

2550

ขยายการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตท่อเหล็กที่ทันสมัย และขยาย
พื้นที่คลังสินค้า

2549

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 90001 : 2000

2549-2555

2530-2548

2548

จดทะเบียนเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547

จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในนาม 
 บริษัทค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

2546

ขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2536

ขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นด้วยการเพิ่มเครื่องจักรที่ทันสมัย

2535

จัดตั้ง บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด เมื่อวันที่ 17 เมษายน และพัฒนารูปแบบ
 การดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์บริการเหล็กแบบครบวงจร

2529

จดทะเบียนจัดตั้งในนาม บริษัท ซุ่นฮวดค้าเหล็ก จำกัด

2519

เริ่มต้นประกอบธุรกิจในนาม หจก.ซุ่นฮวดโลหะกิจ

2519-2529