โครงสร้างการจัดการ

Meet the Team

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายประวาส สันตวะกุล

กรรมการผู้อำนวยการ
สายงานปฏิบัติการ

นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์

กรรมการผู้อำนวยการ
สายงานการเงิน

นายคมสัน ธรสารสมบัติ

รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานปฏิบัติการ

นางพัลลภา ธรสารสมบัติ

รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์

รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน

นายสมศักดิ์ โตมรกุล

รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานการตลาด