การจัดการความยั่งยืน

ความสำเร็จทางธุรกิจไม่ได้เป็นเพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายของวันนี้แต่ต้องสร้างผลที่ยั่งยืนต่อเนื่องไปได้ถึงอนาคต
บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้วยการปฏิบัติตามหลักการสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

TMT ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตอันจะส่งผลให้กิจการสามารถ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดไว้เป็นนโยบายการปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

ด้านเศรษฐกิจ

TMT ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ
ในการประกอบกิจการ บริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมเพื่อสร้างสมดุลของผลตอบแทน
หรือกำไร และคำนึงถึงการแบ่งปันผลตอบแทนไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปลูกฝัง
จิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งเป็นรากฐาน
สำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ด้านสังคม

เราไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร และสังคมภายในองค์กรแต่รวมถึง
บุคลากรภายนอก ชุมชนและสังคม เราตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างสรรค์สังคมที่ดี เรียนรู้ที่จะพัฒนาและอยู่ร่วมกันกับชุมชนโดยกิจกรรมสานสัมพันธ์
ผ่านคณะทำงานด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจ และให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรม
ทางธุรกิจของ TMT จะไม่เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีชีวิตปกติ
ของบุคคล ชุมชน และสังคมโดยรอบ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานของ
การอนุรักษ์พลังงาน โดยดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนพื้นที่ 38,225 ตร.ม. สามารถผลิตไฟฟ้ารวม 6.3 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 4,500 ตัน/ปี แสดงถึงความรับผิดชอบ
ในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ TMT ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อกรองมลภาวะทางอากาศ
และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในบริษัทและพื้นที่ข้างเคียง รวมถึงการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ยั่งยืน
ถึงคนรุ่นต่อไป

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ