TMT ได้รับสถานะกิจการวิถียั่งยืน “ESG100 Company” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

TMT ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทเข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2559-2565 ติดต่อกัน 7 ปี จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหน่วยงาน ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์