โรงงานและศูนย์กระจายสินค้า

โรงงานและศูนย์กระจายสินค้า

ตั้งอยู่ที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บนเนื้อที่รวมกว่า 334 ไร่
เป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการจัดการวัตถุดิบจากผู้ผลิต การแปรรูป
การผลิตสินค้าเหล็กต่างๆ พร้อมคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่รวบรวมและจัดเก็บสินค้าเหล็กที่
หลากหลาย พร้อมส่งมอบผ่านระบบการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว ครบถ้วน ตรงตามเวลา 
เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า  ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อส่งมอบ
คุณค่าและความสำเร็จสู่ธุรกิจของลูกค้า