TMT รับมอบใบประกาศนียบัตรการต่ออายุสมาชิก CAC

คุณคมสัน ธรสารสมบัติ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร CAC รับรองการต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และเข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การรวมพลังในการต่อต้านคอร์รัปชันและความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ