TMT รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP

TMT เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good Labour Practices (GLP) ไปใช้ในการบริหารกิจการ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยรับมอบจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566