TMT Laboratory

Laboratory
ISO/IEC 17025 : 2017

“จินตนาการจะพาดีไซน์ของทุกอุตสาหกรรมให้ก้าวไปได้ไกลเป็นโครงสร้าง
ที่มั่นคงถาวรทำให้ทุกชีวิตปลอดภัย กับทุกดีไซน์ เราต้องมั่นใจในคุณภาพ
และมาตรฐานของเหล็กทุกชิ้นเพราะโครงสร้างที่แข็งแรงคือสิ่งที่สำคัญที่สุด 
เหล็กทุกชิ้นต้องตรงตามมาตรฐานจึงจะจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า”

Civil Field

การดัดโค้ง 180 องศา 

(Bend 180 degree)
การทดสอบแรงดึง 

(Tensile test)
การทดสอบส่วนประกอบ

ทางเคมีของโลหะ 

(Chemical Test)

Metallic Materials

การทดสอบค่าความแข็งวัสดุ (Rockwell Hardness Test)
กล้องจุลทรรศน์ตรวจสอบ

โครงสร้างโลหะ
(Optical Microscope)
*Not Scope ISO/IEC 17025