การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สิทธิของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ