TMT รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมดีเด่น

TMT รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมดีเด่น ประจำปี 2567 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567