วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราเป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการ

นี่คือวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นทำให้เกิดขึ้นและเป็นจริง เพื่อก้าวไปอีกขั้นในการทำธุรกิจเหล็ก อย่างแตกต่างท้าทายให้เราคิด ลงมือทำ อย่างสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง
หาแนวทางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อตอบสนองความต้องการใช้เหล็กที่หลากหลายของลูกค้า ทำให้เราเติบโตไปพร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย ในวันนี้และวันต่อๆ ไป

วิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นทำให้เกิดขึ้นและเป็นจริงเพื่อเป็นโครงสร้างให้กับจินตนาการที่หลากหลายของลูกค้า

พันธกิจ

เราส่งมอบคุณค่าของสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในระบบซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเหล็ก เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร ทั้ง 4  เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวพนักงาน TMT ทุกคน และถูกแสดงออกผ่านวิธีคิด วิธีการทำงาน และการใช้ชีวิต
ของพวกเรา เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

INITIATIVE
ริเริ่ม สร้างสรรค์

Explore Ways to be Better
เปิดมุมมองใหม่จากตัวเราก่อน เพื่อมองหาสิ่งที่ดีกว่า

DETERMINATION
มุ่งสู่ เป้าหมาย

Drive to Succeed
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จที่ไปพร้อมกัน


COLLABORATION
ประสาน ร่วมมือ

Collaborate for achievements
ร่วมประสานสู่จุดหมาย

TRUST
เชื่อถือ วางใจ

Continuously Building Trust
สร้างความเชื่อถือและวางใจ