คณะกรรมการบริษัท

Headshor of นายชัย จรุงธนาภิบาล

นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

Headshor of นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล
Headshor of นางรัตนวลี กอสนาน

นางรัตนวลี กอสนาน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Headshor of นายไพศาล ธรสารสมบัติ
Headshor of นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์

นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน
และ เลขานุการบริษัท

นายคมสัน ธรสารสมบัติ

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหาร
และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

Headshor of นายคมสัน ธรสารสมบัติ
Headshor of นายประวาส สันตวะกุล

นายประวาส สันตวะกุล

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ