คณะกรรมการบริษัท

Headshor of นายชัย จรุงธนาภิบาล

นายชัย จรุงธนาภิบาล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

นายสูรย์ ธรสารสมบัติ

กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

Headshor of นายสูรย์ ธรสารสมบัติ
Headshor of นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นางรัตนวลี กอสนาน

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

Headshor of นางรัตนวลี กอสนาน
Headshor of นายไพศาล ธรสารสมบัติ

นายไพศาล ธรสารสมบัติ

กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน
และ เลขานุการบริษัท

Headshor of นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์
Headshor of นายคมสัน ธรสารสมบัติ

นายคมสัน ธรสารสมบัติ

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหาร
และ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ