การจัดการก๊าซเรือนกระจก

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย นำระบบกึ่งอัตโนมัติ-อัตโนมัติ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เข้ามาใช้ใน
กระบวนการทำงาน และขั้นตอนการผลิตบางส่วน เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลดการเกิดของเสีย
และลดการใช้พลังงาน

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนพื้นที่ 38,255 ตารางเมตร สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 6.3 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 4,500 ตัน/ปี

จัดการขยะ ของเสีย และการรีไซเคิล

ดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรมและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว แยกเป็นประเภทอันตราย และ ไม่อันตราย เศษเหล็กที่เกิดจากกระบวนการผลิต
จัดเป็นของเสียประเภทไม่อันตราย สามารถนำไปรีไซเคิลหรือขายได้ 100% โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณเศษเหล็กจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเศษเหล็กอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
และการนำไปรีไซเคิลต่อไป

พื้นที่สีเขียว

บริหารจัดการและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อกรองมลภาวะทางอากาศ
และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในบริษัท และพื้นที่ข้างเคียง โดยจัดสรรพื้นที่ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนที่ดินเปล่ารวม 85 ไร่ โดยได้ริเริ่ม โครงการปลูกป่าในโรงงาน ระยะที่ 1 บนพื้นที่ 20 ไร่

  • สถิติลดการปล่อย CO2
  • 11,553,919 kgCO2eq

ปริมาณ CO2 ที่ลดได้

ปี 2561 – ปัจจุบัน 

1,900,310 kgCO2eq

ปริมาณ CO2 ที่ลดได้ในปีปัจจุบัน

ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน

TMT ได้รับการรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กร
“Carbon Footprint for Organization” และ ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
“Carbon Footprint for Product” 9 ผลิตภัณฑ์

จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)