การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รูปแบบ QR Code)