การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2567