TMT Charity Project for Sustainability 

วันที่ 23 เมษายน 2567 TMT ให้การสนับสนุนยางรถเก่าจากรถของบริษัท  มอบให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนำไปประกอบการจัดฝึกอบรมทำเก้าอี้จากยางรถ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสนับสนุนการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน