TMT Charity Project for Sustainability 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 TMT ให้การสนับสนุนน้ำดื่มแก่อบต.บ่อตาโล่และอบต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์