การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรููปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
โดยการประชุม E-AGM จัดขึ้นสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 และพระราชกำหนด
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากระยะไกลอย่างสะดวก
และบริษัทได้เผยแพร่มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว