TMT Charity Project for Sustainability

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 TMT ให้การสนับสนุนเหล็ก มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาราม ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปสร้างหลังคาลานกิจกรรมของโรงเรียน