TMT ร่วมสนับสนุนโครงการ “ศูนย์เรียนรู้แปลงผักแบบยกพื้น และการถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์ฟาร์มผักชานเมือง”

คุณไพศาล ธรสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพัลลภา ธรสารสมบัติ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล ร่วมเปิดงาน “ศูนย์เรียนรู้แปลงผักแบบยกพื้น และการถ่ายทอดนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์ฟาร์มผักชานเมือง” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 โดย TMT ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และแปลงปลูกผักแบบยกพื้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ประจำปี 2566 เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ช่วยส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับฐานราก