จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (60)

วันที่ 1 กันยายน 2566 คณะอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ของ TMT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป