นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทในอนาคต

นโยบายการจ่ายเงินปันผล