การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต อันจะส่งผล ให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความไว้วางใจ จากผู้ถือหุ้น  ผู้ลงทุน  ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย