จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (63) 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2567 คณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมโครงสร้างอาคาร Knowledge Center และกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กของ TMT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป