Sustainability Disclosure Award 2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 TMT ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Awards” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2563 – 2565) จากสถาบันไทยพัฒน์