TMT ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว

TMT ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน