TMT ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โดย TMT ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า TMT ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ที่ผนวกการขับเคลื่อนความยั่งยืนในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)