เหล็กฉาก เหล็กรูปตัวซี และเหล็กรูปตัวซีมีขอบ TMT ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.1228-2561

ผลิตภัณฑ์เหล็กฉาก เหล็กรูปตัวซีและเหล็กรูปตัวซีมีขอบ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 1228 – 2561 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม