Sustainability Disclosure Award 2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 TMT ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน “Sustainability Disclosure Awards”ประจำปี  2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2563-2564) จากสถาบันไทยพัฒน์