TMT ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน  Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดย TMT ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า TMT ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ผนวกการขับเคลื่อนความยั่งยืนในการบริหารจัดการ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)