มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 TMT ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการกิจการ ที่สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (มยส.) ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา