TMT รับรางวัลจาก สสส. องค์กรที่มีการพัฒนาไปสู่การเป็น Healthy Organization

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา TMT ได้รับโล่เกียรติคุณจาก สสส. ในการชื่นชมและยกย่องว่าเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาไปสู่การเป็น Healthy Organization