สถานประกอบกิจการดีเด่น

TMT รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น”  โดยคุณประนิดา ดิศพงศ์ Vice President Human Resources  เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบเกียรติบัตร “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ประจำปี 2563 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน