TMT ได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

TMT ได้รับการรับรองเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยคุณประวาส สันตะวกุล COO เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบใบประกาศในครั้งนี้ โดยงานนี้จัดขึ้นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต