TMT ได้รับมอบประกาศนยีบัตร “Certificate of ESG100 Company

TMT ได้รับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2559 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)