TMT รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ISIT

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่าน TMT ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  ที่ TMT ให้การสนับสนุน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กให้มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ