TMT รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 คุณประวาส  สันตวะกุล COO เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับใบรับรอง จากคุณวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (มยส.) จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา