TMT ได้รับสถานะกิจการวิถียั่งยืน “ESG100 Company” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2559-2562 ติดต่อกัน จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 771 บริษัท ( ปี 2562 )  โดยหน่วยงาน ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์