TMT รับรางวัล

คุณสมเจตน์ ตรีธารทิพย์ CFO TMT รับรางวัล “Best CFO” สาขา กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ มอบให้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารที่มี ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน รวมถึงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถนำพาให้บริษัทประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทย  ซึ่งผลการดำเนินงานของ TMT ได้ถูกสื่อสารผ่านบทความ และบทวิเคราะห์ต่างๆ ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไปยังนักลงทุน