เข้ารับรางวัล ดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

TMT ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Outstanding Investor Relations Awards) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในงาน SET Awards 2012 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลทั้งในด้านคุณภาพและข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และความมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 

 
โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้การสนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการดำเนินโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้มีการสำรวจและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

 จากโครงการดังกล่าว TMT ได้รับผลการประเมิน ดังนี้