รับรางวัลดีเด่นในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards : IR Awards 2011)

TMT รับรางวัลดีเด่นในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards : IR Awards 2011) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งในด้านคุณภาพของข้อมูล คุณลักษณะของผู้บริหารและทีมงานต่องานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนนโยบายที่เอื้อต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมทั้งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลชนะเลิศ (บริษัทยอดเยี่ยม) ในสาขารางวัลดังกล่าว ประจำปี 2011 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย