การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตาม มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005)

ห้องปฏิบัติการทดสอบของ TMT ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มอก.17025- 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เลขที่ 0289 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีขอบข่ายการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ 3 สาขา ได้แก่

   1.  การทดสอบคุณสมบัติทางกล : Tensile test method (ASTM A370) (JIS Z2241) (Tensile strength, Elongation, Yield strength)
   2. การทดสอบการดัดโค้ง : Bending test method (TIS 244-2525) part 11 & 12
   3. การทดสอบค่าความแข็ง : Hardness test method (ASTM E18-08)