รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม (Best Performance Awards)

โดยการคัดเลือกจะพิจารณาผลการดำเนินงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงคุณภาพของงบการเงิน ประจำปี 2552 จัดขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับวารสารการเงินและการธนาคาร