การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards)

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ CEO ที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมที่นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ และการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างดี