จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (64) 

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะอาจารย์ และนักศึกษาจากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าดูงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในโรงงาน และโรคที่เกิดจากการทำงาน เพื่อทำการศึกษาและสำรวจสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในสถานที่ทำงาน และนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป